Prosjektstyring

Vi ønsker å bli involvert i fasen der databasestrukturen utformes, slik at vi kan bidra med å skape en god databasekultur og en god arbeidsmetodikk for å jobbe med data. En god kultur er helt avgjørende for fremtiden til applikasjonen som skal lages. En "ukultur" kan skape applikasjoner som etterhvert blir umulig å vedlikeholde og videreutvikle, fordi det er ingen som tør å gjøre endringer i strukturene som allerede er laget.

Vi er tilhenger av følgende arbeidskultur når det gjelder strukturering av data:
  1. Alle data lagres i tabeller i databasen
  2. Data lagres kun et sted. Duplikater av data kan gjøre fremtidig vedlikehold vanskelig.
  3. All datalogikk lages i Stored Procedures og lignende måter i databasen. 
  4. En prosess lages ideelt sett kun en gang.
  5. Web og andre applikasjoner benyttes kun som et presentasjonslag og en metode for å få data inn/ut. Eksterne applikasjoner skal ikke prosessere data.
Selvfølgelig finnes det situasjoner der det er ønskelig med andre fremgangsmåter, men en god struktur rundt dette vil gjøre fremtidig vedlikehold og oppgraderinger enklere.

Ved å bruke en slik fremgangsmåte vil flere ulike versjoner av web-/desktopapplikasjonene fungere side om side og fremdeles aksessere de samme dataene.

Ta gjerne kontakt med oss dersom dere ønsker bistand til dette.